Πρόγραμμα Άτοκης Χρηματοδότησης Κεντρικών Θερμάνσεων πάνω από 120.000kcal


Το νέο πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και σύμφωνα με αυτό η ΕΔΑ Αττικής χρηματοδοτεί άτοκα το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κεντρικές θερμάνσεις για κτήρια διαμερισμάτων που βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου.


Κεντρική Θέρμανση
Εγκατεστημένη ισχύς
λέβητα* (kcal/h)
Χρημ/τούμενο Ποσό
(συμπ. ΦΠΑ)
Διάρκεια Αποπληρωμής
>=300.000 14.880 € 3 ΕΤΗ
200.000 - 299.999 12.400 € 3 ΕΤΗ
170.000 – 199.999 9.920 € 3 ΕΤΗ
120.000 – 169.999 6.200 € 3 ΕΤΗ

*αφορά στον λέβητα φυσικού αερίου κατά την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης

 • Διάρκεια προγράμματος
  Το πρόγραμμα χρηματοδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» που θα υπογραφούν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως και τις 30 Αυγούστου 2019, με ταυτόχρονη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης δικαιούχου (διαχείρισης πολυκατοικίας) για την ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και την αποδοχή των όρων συμμετοχής σε αυτό.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση και απόδοση της χρηματοδότησης είναι η έκδοση
  και κατάθεση του τιμολογίου του αναδόχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιηθεί έως και τις 29 Νοεμβρίου 2019.
  Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς ▪ Η χρηματοδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» που θα υπογραφούν από τις 18 Ιουνίου 2019 και μετά (δεν ισχύει για κεντρικές θερμάνσεις με ενεργή σύμβαση σύνδεσης την 13η Ιουνίου 2019 και μετά) και επί ενεργου δικτύου φυσικού αερίου. 
  ▪ Η χρηματοδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν μέχρι
  εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως και τις 30
  Αυγούστου 2019. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την υποβολή προς την ΕΔΑ
  Αττικής (ταυτόχρονα με τη σύμβαση σύνδεσης) υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου
  (διαχείρισης πολυκατοικίας) για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και την αποδοχή
  των όρων συμμετοχής σε αυτό.
  Η χρηματοδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου κεντρικών θερμάνσεων κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα μεγαλύτερη ή ίση των 120.000kcal/h.
  ▪ Η χρηματοδότηση σε κάθε περίπτωση εγκρίνεται από την ΕΔΑ Αττικής μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των παρακάτω :
  ✓ Φύλλο ελέγχου καύσης εσωτερικής εγκατάστασης
  ✓ Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδότησης
  ✓ Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης
  ✓ Αντίγραφο δελτίου αποστολής συσκευών/υλικών εγκατάστασης αερίου
  αναδόχου εγκαταστάτη
  ✓ Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής
  ✓ Άδεια Χρήσης εσωτερικής εγκατάστασης (εκδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής)
  ▪ Η χρηματοδότηση καλύπτει τις δαπάνες που περιγράφονται στο έντυπο προσφοράς
  χρηματοδότησης.
  ▪ Η χρηματοδότηση ισχύει εφόσον η έκδοση και η κατάθεση του τιμολογίου του αναδόχου
  εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2019.
  ▪ Η χρηματοδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές ή
  με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ) ή για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό
  ανέγερση.
  ▪ Η χρηματοδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης που
  έχουν στο παρελθόν τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο.
  ▪ Η χρηματοδότηση δεν συνδυάζεται με άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης ή επιδότησης
  από την ΕΔΑ Αττικής ή από άλλο φορέα (πχ. πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ ́ οίκον 3»).
  ▪ Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού προς την ΕΔΑ Αττικής γίνεται άτοκα σε 18
  ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.

  Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα

1. Υπογραφή Σύμβασης – Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αίτησης ένταξης
Ο ενδιαφερόμενος διαχειριστής πολυκατοικίας υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού
αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον απαιτούνται)
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας. Ταυτόχρονα καταθέτει την υπεύθυνη
δήλωση αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και αποδοχής των όρων
συμμετοχής σε αυτό.
2. Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στη συνέχεια ο ανάδοχος εγκαταστάτης για την κατασκευή της εγκατάστασης καταθέτει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής. Μετά την έγκριση αυτής ο ανάδοχος εγκαταστάτης προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία στην υποβολή στην ΕΔΑ Αττικής των απαιτούμενων εγγράφων για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης. Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα) και στην ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
Σημείωση: Προκειμένου η ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιήσει την ενεργοποίηση της
εγκατάστασης φυσικού αερίου θα πρέπει πρωτύτερα ο καταναλωτής να έχει υπογράψει και
τη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με προμηθευτή της επιλογής του (ο προμηθευτής
πρέπει να έχει άδεια προμήθειας φ.α. από την ΡΑΕ και να έχει εγγραφεί στο Μητρώο
Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α.).

3. Κατάθεση δικαιολογητικών
Μετά την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή ο ανάδοχος εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι δικαιολογητικά:
✓ Φύλλο ρύθμισης και συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης
(Φύλλο Ελέγχου Καύσης εσωτερικής εγκατάστασης): Το Φύλλο Ελέγχου Καύσης πρέπει να  αποστέλλεται από τον ανάδοχο εγκαταστάτη προς το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΔΑ Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.kausis [at] edaattikis.gr.
✓ Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδότησης υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (σ.σ. διαχείριση πολυκατοικίας, ανάδοχος εγκαταστάτης και ΕΔΑ Αττικής).
✓ Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης στο οποίο περιγράφονται οι χρηματοδοτούμενες δαπάνες για την εγκατάσταση φυσικού αερίου.
✓ Αντίγραφο δελτίου αποστολής συσκευών/υλικών εγκατάστασης αερίου αναδόχου εγκαταστάτη (το δελτίο αποστολής πρέπει να εκδίδεται από τον ανάδοχο στα στοιχεία του δικαιούχου και στην  διεύθυνση του).
✓ Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός της σύμβασης σύνδεσης και η ημερομηνία αυτής, καθώς ο αντίστοιχος ΗΚΑΣΠ, και με αξία (συμπ. ΦΠΑ) ίση με το χρηματοδοτούμενο ποσό που δικαιούται η ωφελούμενη διαχείριση πολυκατοικίας.
Η Άδεια Χρήσης εσωτερικής εγκατάστασης εκδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής.
Η ΕΔΑ Αττικής διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους των παραπάνω δικαιολογητικών και αποδίδει το χρηματοδοτούμενο ποσό προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος.

Η διαχείριση πολυκατοικίας αποπληρώνει το χρηματοδοτούμενο ποσό προς την ΕΔΑ Αττικής άτοκα σε 18 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.
Πίνακας δικαιολογητικών χρηματοδότησης
Σύνολο δικαιολογητικών για κατάθεση στην ΕΔΑ Αττικής
Υπεύθυνη δήλωση αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και αποδοχής όρων συμμετοχής 
Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδότησης 
Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης 
Αντίγραφο δελτίου αποστολής συσκευών/υλικών εγκατάστασης 
Φύλλο ελέγχου καύσης εσωτερικής εγκατάστασης 
Τιμολόγιο αναδόχου εγκαταστάτη 

Καλέστε τώρα στο 210 6139966 για περισσότερες πληροφορίες ή για να ξεκινήσουμε την διαδικασία ένταξης της πολυκατοικίας σας στο πρόγραμμα.

edaa logo authorized dealers small 500