Πρόγραμμα Άτοκης Χρηματοδότησης Κεντρικών Θερμάνσεων πάνω από 120.000kcal


Το νέο πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και σύμφωνα με αυτό η ΕΔΑ Αττικής χρηματοδοτεί άτοκα το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κεντρικές θερμάνσεις για κτήρια διαμερισμάτων που βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου.


Κεντρική Θέρμανση
Εγκατεστημένη ισχύς
λέβητα* (kcal/h)
Χρημ/τούμενο Ποσό
(συμπ. ΦΠΑ)
Διάρκεια Αποπληρωμής
>=300.000 14.880 € 3 ΕΤΗ
200.000 - 299.999 12.400 € 3 ΕΤΗ
170.000 – 199.999 9.920 € 3 ΕΤΗ
120.000 – 169.999 6.200 € 3 ΕΤΗ

*αφορά στον λέβητα φυσικού αερίου κατά την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης


1. Υπογραφή Σύμβασης – Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αίτησης ένταξης
Ο ενδιαφερόμενος διαχειριστής πολυκατοικίας υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού
αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον απαιτούνται)
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας. Ταυτόχρονα καταθέτει την υπεύθυνη
δήλωση αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και αποδοχής των όρων
συμμετοχής σε αυτό.
2. Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στη συνέχεια ο ανάδοχος εγκαταστάτης για την κατασκευή της εγκατάστασης καταθέτει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής. Μετά την έγκριση αυτής ο ανάδοχος εγκαταστάτης προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία στην υποβολή στην ΕΔΑ Αττικής των απαιτούμενων εγγράφων για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης. Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα) και στην ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
Σημείωση: Προκειμένου η ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιήσει την ενεργοποίηση της
εγκατάστασης φυσικού αερίου θα πρέπει πρωτύτερα ο καταναλωτής να έχει υπογράψει και
τη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με προμηθευτή της επιλογής του (ο προμηθευτής
πρέπει να έχει άδεια προμήθειας φ.α. από την ΡΑΕ και να έχει εγγραφεί στο Μητρώο
Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α.).

3. Κατάθεση δικαιολογητικών
Μετά την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή ο ανάδοχος εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι δικαιολογητικά:
✓ Φύλλο ρύθμισης και συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης
(Φύλλο Ελέγχου Καύσης εσωτερικής εγκατάστασης): Το Φύλλο Ελέγχου Καύσης πρέπει να  αποστέλλεται από τον ανάδοχο εγκαταστάτη προς το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΔΑ Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.kausis [at] edaattikis.gr.
✓ Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδότησης υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (σ.σ. διαχείριση πολυκατοικίας, ανάδοχος εγκαταστάτης και ΕΔΑ Αττικής).
✓ Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης στο οποίο περιγράφονται οι χρηματοδοτούμενες δαπάνες για την εγκατάσταση φυσικού αερίου.
✓ Αντίγραφο δελτίου αποστολής συσκευών/υλικών εγκατάστασης αερίου αναδόχου εγκαταστάτη (το δελτίο αποστολής πρέπει να εκδίδεται από τον ανάδοχο στα στοιχεία του δικαιούχου και στην  διεύθυνση του).
✓ Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός της σύμβασης σύνδεσης και η ημερομηνία αυτής, καθώς ο αντίστοιχος ΗΚΑΣΠ, και με αξία (συμπ. ΦΠΑ) ίση με το χρηματοδοτούμενο ποσό που δικαιούται η ωφελούμενη διαχείριση πολυκατοικίας.
Η Άδεια Χρήσης εσωτερικής εγκατάστασης εκδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής.
Η ΕΔΑ Αττικής διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους των παραπάνω δικαιολογητικών και αποδίδει το χρηματοδοτούμενο ποσό προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος.

Η διαχείριση πολυκατοικίας αποπληρώνει το χρηματοδοτούμενο ποσό προς την ΕΔΑ Αττικής άτοκα σε 18 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.
Πίνακας δικαιολογητικών χρηματοδότησης
Σύνολο δικαιολογητικών για κατάθεση στην ΕΔΑ Αττικής
Υπεύθυνη δήλωση αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και αποδοχής όρων συμμετοχής 
Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδότησης 
Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης 
Αντίγραφο δελτίου αποστολής συσκευών/υλικών εγκατάστασης 
Φύλλο ελέγχου καύσης εσωτερικής εγκατάστασης 
Τιμολόγιο αναδόχου εγκαταστάτη 

Καλέστε τώρα στο 210 6139966 για περισσότερες πληροφορίες ή για να ξεκινήσουμε την διαδικασία ένταξης της πολυκατοικίας σας στο πρόγραμμα.

edaa logo authorized dealers small 500