Οικιακό

oikiakoΜε το "Eιδικό πρόγραμμα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις" η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να ωθήσει τους πολίτες της να αξιοποιήσουν την ηλιακή ενέργεια. Έτσι την 1η Ιουλίου 2009 ξεκίνησε το "Eιδικό πρόγραμμα " με πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις και πολλά κίνητρα καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε τηρεί τις προϋποθέσεις, να φερθεί οικολογικά έχοντας την δυνατότητα να ενισχύσει το εισόδημα του, αξιοποιώντας την ταράτσα ή την στέγη του!

Στην Ελλάδα, μία από τις χώρες με την ευνοϊκότερη ηλιοφάνεια παγκοσμίως, η επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελεί σίγουρα την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη επένδυση, είτε επενδύοντας ως πολύ μικρή επιχείρηση είτε ως ιδιώτης με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγη ή δώμα.


Το κέρδος για τον κάτοχο φωτοβολταϊκών είναι διπλό. Εισπράττει χρήματα από τη ΔΕΗ για το ρεύμα που παράγει ενώ δεν χρειάζεται να πληρώνει για το ρεύμα που καταναλώνει.

Με το "Ειδικό πρόγραμμα" παρέχεται στους καταναλωτές:
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά όλη την επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των ΦΒ συστημάτων ανά εγκατάσταση ορίζεται για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό Σύστημα Νησιά και την Κρήτη τα 10 kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 kWp.

 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Τα στάδια υποβολής αίτησης για Φωτοβολταϊκή στέγη έχουν ως εξής:

1. Υποβολή Αίτησης Σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου (Περιοχή).
Επισυνάπτονται τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία του εντύπου αίτησης (αναρτάται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ). Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική μελέτη.
Ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

2. Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή.
Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και κατά περίπτωση είτε θα επισυνάπτεται η έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας, είτε θα επισυνάπτονται δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 του κυρίου του φωτοβολταϊκού και του υπεύθυνου για την εγκατάσταση μηχανικού.

3. Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης στην Περιοχή.
Ο ΔΕΔΔΗΕ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου (πέραν της εγκατάστασης νέου μετρητή).

4. Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού
στα γραφεία του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για τον συγκεκριμένο μετρητή κατανάλωσης με τον οποίο θα γίνεται συμψηφισμός.

5. Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού.
Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

6. Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή.
Επισυνάπτονται τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία του εντύπου αίτησης. Προϋποθέσεις είναι η ετοιμότητα της εγκατάστασης και η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης.
Ο ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιεί τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο για τον ορισμό της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης.

7. Ενεργοποίηση της σύνδεσης.
Γίνεται αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.


ΤΑΡΙΦΕΣ

Η τιμή αγοράς της kWh(κιλοβατώρας) από τη ΔΕΗ είναι στα 0,23875€/kWh μέχρι τον Αύγουστο 2013, ενώ από εκεί και ύστερα η τιμή θα μειώνεται κατά 4,5% το εξάμηνο μέχρι το 2019 όταν και θα ολοκληρωθεί το ειδικό πρόγραμμα.