Αιολική Ενέργεια

aiolika1Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο αποτελεί μία πρακτική που βρίσκει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας είναι τα ιστιοφόρα και οι ανεμόμυλοι. Σήμερα, για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας χρησιμοποιούμε τις ανεμογεννήτριες.

Οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούνται για την πλήρη κάλυψη ή και τη συμπλήρωση των ενεργειακών αναγκών. Το παραγόμενο από τις ανεμογεννήτριες ηλεκτρικό ρεύμα είτε καταναλώνεται επιτόπου, είτε εγχέεται και διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο για να καταναλωθεί αλλού.

Η αιολική ενέργεια είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Η εκμετάλλευση του υψηλού της δυναμικού στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών που ενσωματώνεται στις σύγχρονες αποδοτικές ανεμογεννήτριες, έχει τεράστια σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Είναι αποδεδειγμένο πως η Ελλάδα έχει ένα από τα καλύτερα αιολικά δυναμικά στην Ευρώπη. Το προηγούμενο διάστημα το επενδυτικό ενδιαφέρον μονοπωλήθηκε από προτάσεις σε μεγάλες εγκαταστάσεις Αιολικών Πάρκων σε περιοχές με πολύ υψηλό δυναμικό (κορυφές βουνών, νησιά). Τώρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε γήπεδα με χαμηλά «υψηλά» (κορυφές λόφων ή ανάγλυφα), στα οποία προτιμάται η τοποθέτηση μικρών αιολικών, εξαιτίας της απλοποιημένης διαδικασίας που ακολουθείται για την εφαρμογή τους αλλά και τα προσιτά κεφάλαια επένδυσης που απαιτούνται για τις δυνατότητες του Μικρομεσαίου επενδυτή.

Ως γνωστόν οι βάσεις για την ανάπτυξη των Μικρών Ανεμογεννητριών στην Ελλάδα τέθηκαν με την υιοθέτηση του Νόμου 3851/2010 με τον οποίο:
 
 • Προσδιορίστηκαν οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Απαλλάχθηκαν από τις αποφάσεις εξαίρεσης
 • Διαμορφώθηκε το ειδικό τιμολόγιο των 0,25 €/kWh για όλες τις ανεμογεννήτριες κάτω των 50 kW
 • Απαλλάχθηκαν από την ανάγκη εκπόνησης αιολικών μετρήσεων σε επίπεδο αδειοδότησης


ΟΦΕΛΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Ο άνεμος είναι μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία μάλιστα παρέχεται δωρεάν.
 • Η Αιολική ενέργεια είναι μια τεχνολογικά ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή.
 • Προστατεύει τη Γη καθώς κάθε μία κιλοβατώρα που παράγεται από τον άνεμο αντικαθιστά μία κιλοβατώρα που παράγεται από συμβατικούς σταθμούς και ρυπαίνει την ατμόσφαιρα με αέρια του θερμοκηπίου.
 • Δεν επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον με επικίνδυνους αέριους ρύπους , μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, καρκινογόνα μικροσωματίδια κ.α., όπως γίνεται με τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας.


ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

aiolika2
Κρίσιμη παράμετρος για την υλοποίηση της επένδυσης παραμένει η γνώση του αιολικού δυναμικού της περιοχής εγκατάστασης. Από τις διάφορες πηγές πληροφόρησης εξάγεται μια εκτίμηση της κατηγορίας του αιολικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης. Η ασφάλεια αυτής της εκτίμησης εξαρτάται από παράγοντες που έχουν να κάνουν με:

 • την τοπογραφία της θέσης
 • την κατηγορία αιολικού δυναμικού της θέσης
 • τυχόν εμπόδια
 • ιστορικά δεδομένα περιοχής


ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οι κατηγορίες του αιολικού δυναμικού σε (m/sec) μέσης ετήσιας τιμής ανέμου έχουν ως εξής:
 
 • Ανεπαρκές <4
 • Χαμηλό 4 – 5,5
 • Μέσο 5,5 -7
 • Υψηλό 7 - 9
 • Πολύ υψηλό >9

Σε περιοχές με μέσο ή υψηλό αιολικό δυναμικό που στο συμπέρασμα αυτό συγκλίνουν οι πηγές πληροφόρησης υπάρχει λιγότερο επενδυτικό ρίσκο.

aiolika

Στις υπόλοιπες κατηγορίες αιολικού δυναμικού υπάρχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα διότι:
 
 • Στο χαμηλό αιολικό δυναμικό αδυνατούμε να γνωρίζουμε την περίοδο απόσβεσης της επένδυσης.
 • Στο υψηλό αιολικό δυναμικό αδυνατούμε να γνωρίζουμε αν η Ανεμογεννήτρια προσαρμοστεί σωστά και αντέξει στις συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης.
 • Είναι οικονομοτεχνικά χρήσιμο να επιλέξουμε το ύψος πύργου που είναι βέλτιστο στην σχέση τιμής απόδοσης.

Είναι φανερό πλέον ότι η μέτρηση του αιολικού δυναμικού της θέσης εγκατάστασης θα εξαλείψει τον παράγοντα της αβεβαιότητας και θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην επένδυση.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, οι τράπεζες απαιτούν να λάβουν σαφείς πιστοποιήσεις σε σχέση με τη δυνατότητα της επένδυσης να αποπληρώνει τα δάνειά της.ΕΓΓΡΑΦΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Συμπλήρωση του εντύπου του παραρτήματος της ΥΑ13310 / 2007
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου με σημειωμένη τη θέση εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ87
 3. Τίτλος κυριότητας του χώρου εγκατάστασης
 4. Τεχνική περιγραφή του βασικού εξοπλισμού της επένδυσης (σχέδια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, σχέδια βάσης, Μ/Σ Ανύψωσης, Τεχνική έκθεση)
 5. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό διάγραμμα του σταθμού
 6. Τεχνικά εγχειρίδια & πιστοποιήσεις εξοπλισμού

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου (Δ.Δ.Δ. - Πατησίων 27, Αθήνα).

Οι αιολικές εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος έως 100 kW έχουν απαλλαχθεί από την υποχρέωση έκδοσης:
 
 • άδειας παραγωγής (άρθρο 4, παράγραφος 4δ του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2, παράγραφος 12 του ν.3851/2010)
 • αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας (άρθρο 8, παράγραφος 8 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παράγραφος 13 του ν.3851/2010).

Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται η πλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής (π.χ. δεν απαιτείται η προσκόμιση ανεμολογικών μετρήσεων από διαπιστευμένο κατά IEC-17025 φορέα).
Σημειώνεται δε ότι δεν εκδίδεται πλέον καμία διοικητική πράξη όπως για παράδειγμα ήταν η Απόφαση Εξαίρεσης από τη Ρ.Α.Ε. και η αδειοδότηση τους πλέον γίνεται από την Δ.Ε.Η.
Ο φάκελος θα πρέπει να συμπληρωθεί αργότερα και με τα έντυπα:
 
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για εγκαταστάσεις από 20 έως 100KW
 • Aντίγραφο της έγκρισης από την Πολεοδομία (μικρής κλίμακας ή δόμησης), όταν αυτή εκδοθεί
 • Aντίγραφο της απαλλαγής από Ε.Π.Ο. ή αποδεικτικό παρέλευσης του 20ημέρου από την υποβολή της αίτησης στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας για εγκαταστάσεις κάτω από 20 Kw.

Κατ εξαίρεση υπόκεινται σε διαδικασία Ε.Π.Ο. όταν:
 
 1. εγκαθίστανται σε γήπεδα που βρίσκονται σε οριοθετημένες περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή
 2. γειτνιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, με σταθμό Α.Π.Ε. της ίδιας τεχνολογίας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι' αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα παραπάνω καθοριζόμενα όρια.
Σημειώνεται ότι, κατά τον νόμο, ο τίτλος κυριότητας και η έγκριση της Πολεοδομίας, δεν απαιτούνται για την έκδοση της προσφοράς σύνδεσης με τη ΔΕΗ, αλλά απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης η οποία έπεται αυτών, με βάση τις σχετικές οδηγίες και την πρακτική της ΔΕΗ.

aiolika3