Είδος Εγκατάστασης: Φωτοβολταϊκό σύστημα 100KW σε βιομηχανική στέγη.
Περιοχή: Ασπρόπυργος

Το σύστημα αποτελείται από:

Επίσης έγιναν εργασίες κατασκευής pilar και υπάρχει σύστημα παρακολούθησης (monitoring) της SolarLog.

Φωτογραφίες Έργου